Mes norime užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, todėl prašome įdėmiai perskaityti elektroninės parduotuvės www.autokraitis.lt naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “Kraitis“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.autokraitis.lt“ (toliau – Parduotuvė).
1.2. Prieš užsiregistruodamas Parduotuvėje, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”. Pirkėjui nėra suteikiama galimybė užsiregistruoti ar vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:
      2.1.1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
      2.1.2. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
      2.1.3. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.2. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
2.3. Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

3. Sutarties sudarymo momentas

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildydamas grąžinimo formą (grąžinimo forma.doc) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis, užsakinėdamas prekes, privalo juos atnaujinti „Prisijungimo ir Prekių pristatymo“ žingsnyje spausdamas žodį „Keisti“.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.
5.6. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.autokraitis.lt  darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.autokraitis.lt elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „autokraitis.lt“ teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos www.autokraitis.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.
8.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą  prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą  prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.3.1. Apmokėjimas, naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje, atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Jeigu:
          Jūs naudojatės bankų SEB, Swedbank, DNB, Nordea, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, Jums bus automatiškai sugeneruota mokėjimo pavedimo forma, kurią internetinės bankininkystės sistemoje turėsite tik patvirtinti.
8.3.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu: Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
8.3.3. Apmokėjimas Maxima parduotuvėje arba kioskuose pažymėtuose „Lietuvos spauda” bei „Rkiosk”  ženklais visoje Lietuvoje. Pirkėjas už prekes sumoka atsispausdinęs mokėjimo sąskaitą ir apmoka ją aukščiau nurodytose vietose. Atsiskaitymas už jūsų prekes ar paslaugas įmanomas viename iš daugiau kaip 500 spaudos kioskų visoje Lietuvoje arba daugiau kaip 300 parduotuvių Maxima kasose Lietuvoje.
8.3.4. Apmokėjimas pavedimu: Pirkėjui sugeneruojama speciali sąskaita, pagal kurios duomenis Pirkėjas pats prisijungia prie elektroninės bankininkystės sistemos ir apmoka už prekę.
8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1., 8.3.2. bei 8.3.4. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą pristatymo metu, jis privalo sumokėti už prekes pristatymo metu, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais.
8.6. Pirkėjui nesumokėjus kurjeriui, pristačiusiam prekes, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas bei kurjeris neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Pirkėjo, jeigu ji jau yra perduota Pirkėjui.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi DPD teikiamomis kurjerių paslaugomis.
9.2. Prekės pristatymo kaina priklauso nuo perkamos prekės. Tačiau daugeliu atvejų, jeigu perkama daugiau nei už 200 lt., prekės pristatymas visoje Lietuvoje – nemokamas. Prekių pristatymo terminas: 2-5 darbo dienos nuo apmokėjimo patvirtinimo (išskyrus, kai yra atsiskaitoma prekę pristačius Pirkėjui).  
9.3. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:
9.4.1. Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).
9.4.2. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna namuose.
9.4.3. Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau – Gavėjas), privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Gavėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.6. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
9.7. Į Kuršių Neriją siuntų nepristatome.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos „www.autokraitis.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „www.autokraitis.lt“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
10.7. Tam tikros prekės yra parduodamos tik su montavimo darbais. Šios prekės yra specifinės, reikalaujančios specialaus prekės sumontavimo išmanymo. Todėl, norėdami užtikrinti tinkamą prekės sumontavimą bei įsigytos sistemos funkcionavimą, šias prekes parduodame tik su montavimo darbais. Montavimo darbus atlieka specializuoti servisų tinklo atstovai.

11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykės”.
11.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinimi per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.
11.3. Šios, 11.2. punkte įvardintos sąlygos, negalioja visoms prekėms, kurioms yra taikoma gamintojo garantija. Tokios prekės, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, turi būti patikrintos garantiniame servise, jog įsitikintime, ar prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

12. Perkant prekę kartu su montavimo darbais

12.1. Pirkėjas, pasirinkdamas prekės įsigijimo būdą „Pirkti prekę su montavimo darbais“, patvirtina, kad nori įsigyti prekę kartu su montavimo darbais.
12.2. Pirkėjas, pirkdamas prekę su montavimo darbais, „Krepšelyje“ pasirenka kuriame mieste norėtų prekę susimontuoti. Išsamus autoservisų, kuriuose galima susimontuoti prekę, sąrašas su kontaktiniais duomenimis surašytas nuorodoje „Kur susimontuoti“.
12.3. Pirkėjas montavimo darbus patvirtinantį dokumentą gaus kartu su kurjerio pristatyta preke. Šiame dokumente bus nurodytas prekės pavadinimas, pasirinktas miestas, autoserviso rekvizitai. Pirkėjas gali pasiskambinti dokumente nurodytu telefonu ir suderinti su autoserviso atstovu jam patogiausią laiką, kada galėtų atvykti ir susimontuoti nusipirktą prekę.
12.4. Jeigu Pirkėjui iškyla sunkumai dėl prekės sumontavimo, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją nuorodoje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ir prašyti pagalbos ar detalesnės informacijos.
12.5. Kai kurios prekės el.Parduotuvėje parduodamos tik su montavimo darbais. Šios prekės yra specifinės, reikalaujančios specialaus prekės sumontavimo išmanymo. Norint užtikrinti sklandų bei Pirkėjo lūkesčius atitinkantį sumontavimą, šiuos darbus siūlome susimontuoti tik specializuotuose servisų tinklo autoservisuose.
12.7. Pardavėjas, matydamas, kad Pirkėjas įsigijo specifinę prekę (pvz. signalizaciją) pasilieka teisę susisiekti su Pirkėju ir išsiaiškinti, ar Pirkėjui, norint užtikrinti pilnavertį sistemos veikimą, nereikia papildomų prekių. Kitu atveju Pirkėjas, įsigydamas prekę su montavimo darbais, susipažįsta su pilna tos prekės komplektacija. Jeigu Pirkėjui dėl automobilio sudėtingumo lygio, dėl kurio Pirkėjo automobiliui reikalingos papildomos dalys, reikia įsigyti papildomų detalių, apie tai jis, įvertinus automobilio būklę, bus informuotas nuvykęs į autoservisą. Pardavėjas už papildomai reikalingas prekes, jų privalomą įsigijimą  – neatsako.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „www.autokraitis.lt“ elektroninėje parduotuvėje.
13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.autokraitis.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei www.autokraitis.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.